Meteen naar de inhoud
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gentle Skin Clinic hanteert de volgende algemene voorwaarden.

 1. Algemeen
  1 In deze voorwaarden wordt onder ‘de huidtherapeut(en)’ verstaan alle medewerkers van Gentle Skin Clinic gevestigd aan de Leyweg 940H, 2545 GV te Den Haag. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH. Ook staan de huidtherapeuten geregistreerd in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.
  1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan allen die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
  1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.
  1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Gentle Skin Clinic.
  1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de behandeling derden betrekt.
  • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Gentle Skin Clinic en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
  • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

 1. Toestemming
  • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Gentle Skin Clinic.
  • Gentle Skin Clinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
  • De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Gentle Skin Clinic om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Gentle Skin Clinic.
  • In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Gentle Skin Clinic geen behandeling (meer) verrichten.

 2. Informatie
  De cliënt dient Gentle Skin Clinic op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
 3. Tarieven en zorgverzekering
  1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen halfjaarlijks aangepast worden.
  5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.

 

 

 1. Betaling
  1 De patiënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.
  6.2 Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
  6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
  6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Gentle Skin Clinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Gentle Skin Clinic is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
  6.5 Bij betalingsachterstand is Gentle Skin Clinic bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
  6.6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Gentle Skin Clinic indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij Gentle Skin Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
  6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Gentle Skin Clinic verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.
 2. Annulering
  1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk 48 uur tevoren bij Gentle Skin Clinic af te zeggen via telefoon of e mail.
  7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Gentle Skin Clinic het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
  7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail worden geannuleerd. De annulering wordt door Gentle Skin Clinic geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door Gentle Skin Clinic wordt ontvangen.
 3. Aansprakelijkheid
  1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Gentle Skin Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Gentle Skin Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Gentle Skin Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Gentle Skin Clinic.
  8.2 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
  8.3 Gentle Skin Clinic is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
  8.4 Gentle Skin Clinic kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Gentle Skin Clinic kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
  8.5 Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Gentle Skin Clinic daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde cliënten niet aanslaan.

 

 

 • Klachten
  9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Gentle Skin Clinic, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Gentle Skin Clinic. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
  9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Gentle Skin Clinic en de cliënt.
  9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (paramedisch.org).
  9.4 De cliënt verklaart zich te onthouden van het plaatsen van negatieve reviews op social media, internetfora of andere publieke domeinen. In ieder geval zal de cliënt geen review plaatsen totdat door de Landelijke Klachtencommissie Paramedici inhoudelijk op de klacht is geoordeeld. 

 

 1. Nietigheid
  1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Toepasselijk recht
  1 Op de tussen Gentle Skin Clinic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Wijzigingen
  1 Gentle Skin Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

 

Get in Touch

Plan nu een gratis en vrijblijvend intakegesprek bij Gentle Skin Clinic!

ACTIE CoolPeel CO2 gelaat + Non Surgical Eyelift >>€150<<

X
Chat met ons
Hulp nodig?
Kunnen wij u helpen?